Algemene Leverings Voorwaarden

Door middel het verzenden van uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leveranciers- en betalingsvoorwaarden (algemene voorwaarden) akkoord gaat.

1. Yoshikigoifood
Californischeweg 14
5971 NV Grubbenvorst
+31 (0)6-1988 0283
Website: www.Yoshikigoifood.nl
E-mail: info@Yoshikigoifood.nl
KVK nr: 12037508
BTW nr: NL82 1880 585-B01
Bank: NL08 ABNA 0604 2540 59

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de diensten en goederen geleverd door Yoshikigoifood:

2. Assortiment

Yoshikigoifood is een in koi voer gespecialiseerde webwinkel. Wij leveren uitsluitend aan consumenten. Op al onze leveringen zijn uitsluitend onze voorwaarden van toepassing, wij accepteren geen eventuele inkoopvoorwaarden.

Alle artikelen die middels Yoshikigoifood verkocht worden zijn niet in strijd met wettelijke bepalingen, de openbare orde of de goede zeden. Indien u van mening bent dat dit wel het geval is wordt u gevraagd om ons dit kenbaar te maken per e-mail.

Alle prijzen zoals vermeld op de site zijn onder voorbehoud. Wij zijn niet verplicht om te leveren indien deze fout zijn vermeld, u krijgt zo spoedig mogelijk bericht indien er sprake is van een onjuiste prijs. Wij garanderen onze producten, zie onze garantieregeling beschreven onder 9. Wij zijn echter nooit aansprakelijk voor schade (direct /indirect) ontstaan door het verkeerd toepassen of conserveren van onze producten. Onze beperkte aansprakelijkheid is echter nooit in strijd met de Wet.

3. Privacy
Yoshikigoifood respecteert uw privacy. Wij verkrijgen uw gegevens slechts via uw verzonden mail of middels de door u ingevulde bestelformulieren.
Wij verplichten ons om met grote zorg om te gaan met uw gegevens. Wij stellen dan ook geen gegevens ter beschikking aan derden voor commerciele of niet commerciële doeleinden. Gegevens worden echter wel beschikbaar gesteld aan derden die nodig zijn bij de levering van de producten en op grond van wettelijke verplichtingen.

 

Yoshikigoifood zal alles in het werk stellen om ongeautoriseerde toegang tot haar gegevensbestanden teneinde misbruik van deze gegevens te voorkomen. Yoshikigoifood is niet aansprakelijk, niet direct noch indirect indien een derde op onrechtmatige wijze de beschikking heeft gekregen over uw persoonlijke gegevens.

De gegevens die wij van u krijgen gebruiken wij slechts om u te informeren over de status van uw bestelling. Uw e-mail adres zal niet worden gebruikt om reclame-uitingen te verspreiden voor derden. Yoshikigoifood kan uw gegevens gebruiken om u relevante informatie toe te zenden.

Mocht u vragen hebben over deze privacy verklaring of wilt u weten welke gegevens wij van u geregistreerd hebben dan kunt u ons via e-mail om meer informatie vragen.

4. Bestelling
U kunt bestellen d.m.v. het -winkelwagensysteem- op de website of via de email indien er onduidelijkheden zijn. Bij alle afstandsverkopen wordt er altijd een e-mail gestuurd met daarin informatie over de bestelde artikelen, de hoeveelheid, de prijs, overige kosten en overige informatie. Indien u een onvolkomenheid aantreft in deze mail dan wordt u verzocht deze onvolkomenheid direct te melden

5. Betaling
Verschillende soorten van betaling zijn toegestaan, u kunt hiervoor uw keuze maken op de website. Hoofdregel is dat de betaling is ontvangen voordat de levering plaatsvindt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Bij bestelling van producten betaalt u vooruit via het winkelwagen systeem. Indien levering niet geschiedt krijgt u zonder voorbehoud uw aanbetaling retour. Indien levering deels nagekomen wordt krijgt u voor het niet geleverde gedeelte volledig en zonder voorbehoud uw aanbetaling retour.

De overeengekomen prijs is inclusief B.T.W voor particulieren. Yoshikigoifood is gerechtigd prijsverhogingen door te berekenen zonder voorafgaande kennisgeving .Wij zullen echter altijd trachten u van tevoren op de hoogte te stellen.

6. Eigendomsbepaling
Zolang er geen volledige betaling van de door Yoshikigoifood geleverde goederen heeft plaatsgevonden blijven deze goederen eigendom van Yoshikigoifood. Zolang het eigendom van de geleverde goederen niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden of aan derde enig recht daarop verlenen. Indien de afnemer in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Yoshikigoifood tekort schiet of dat er goede grond bestaat om aan te nemen dat de afnemer in die verplichting zal tekort schieten, is Yoshikigoifood gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te nemen. Na terugneming zal de afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op terugneming gevallen kosten.

7. Levering
Levering vindt zo spoedig mogelijk plaats na bestelling. Het kan echter zijn dat een bepaald product niet voorradig is, de levering kan dan uitgesteld worden met meerdere dagen. Indien de levertijd langer dan 3 werkdagen is wordt u hiervan op de hoogte gesteld via e-mail. U kunt ten alle tijden de status van uw zending opvragen via mail.

Verzending vindt plaats per post/pakketdienst of indien in de omgeving via onze eigen service. De voorwaarden van de gebruikte verzendorganisatie zijn automatisch van toepassing op uw bestelling. U kunt in bepaalde gevallen ook kiezen om de goederen zelf op te halen. Dit kan alleen na onderling overleg met Yoshikigoifood. Indien levering niet mogelijk is wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Wij zijn nooit aansprakelijk voor schade ontstaan door niet levering, u hoeft logischerwijs ook alleen maar de daadwerkelijk geleverde goederen te betalen.

8. Overmacht/aansprakelijkheid
In geval van overmacht aan de zijde van Yoshikigoifood wordt de overeenkomst, zolang de overmachtstoestand de uitvoering onmogelijk maakt, ontbonden als de periode langer duurt dan 2 maanden v.a.de datum van opdracht. In dat geval zal de afnemer slechts gehouden zijn tot betaling van het reeds gepresteerde. Overmacht is mede aanwezig indien de toeleverancier van Yoshikigoifood om welke reden dan ook de verkochte goederen dan wel de benodigde grondstoffen niet of niet tijdig heeft geleverd, dan wel om welke reden dan ook de betreffende overeenkomst met Yoshikigoifood is geannuleerd.
Yoshikigoifood is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect en in welke vorm dan ook, die het gevolg zijn of zou kunnen zijn van het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid voor het doel waarvoor de afnemer de goederen heeft gekocht, van de door Yoshikigoifood geleverde goederen. Yoshikigoifood is eveneens niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen welke het gevolg zijn van overmacht.

9. Garantie
Wij confirmeren ons aan de garantiebepalingen van onze toeleveranciers.
Alle producten worden getest, de garantietermijn gaat in op het moment van verzending. Indien u een product naar ons toezendt komen de kosten van verzending altijd voor uw rekening. Indien een product binnen 7 dagen na levering kapot gaat (bij normaal gebruik) nemen wij de kosten voor verzending voor onze rekening. U dient dit echter direct en onverwijld binnen 7 dagen na levering melding te doen. U dient de goederen goed te verpakken, indien dit niet het geval is, is de eventuele schade door verzending voor uw rekening.

Indien u garantie claimt dient u de goederen naar ons te retourneren. De kosten voor een retourzending zijn voor rekening van de klant. Indien onverhoopt blijkt dat een product ten onrechte verzonden is dan zal Yoshikigoifood de verzendkosten crediteren.

Wij behouden het recht om een verkeerd besteld of geleverd product om te ruilen voor het juiste product, teruggave van uw betaling kan alleen indien wij niet het juiste product kunnen leveren. Het product moet dan onbeschadigd en in de originele verpakking naar ons worden geretourneerd, de kosten voor het verzenden komen voor uw rekening.
De vervoersvoorwaarden, zoals opgenomen in punt 10 zijn onverkort van toepassing. Wij sturen u een bevestiging van ontvangst van de producten. Indien de producten niet in goede staat ontvangen zijn en indien er daardoor extra kosten gemaakt worden, dient u deze kosten eerst te voldoen voordat er verdere actie wordt ondernomen om het product te vervangen.

Yoshikigoifood is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan door het disfunctioneren van een product. Gebruik van de producten is dus voor eigen risico van de klant. Yoshikigoifood houdt zich aan de wettelijke regeling inzake het herroepingsrecht zoals opgenomen in de Wet koop op afstand. De uitzonderingen zoals opgenomen in de wet zijn ook hier van toepassing.

10. Voorwaarden van verzending
De verantwoordelijkheid van verzonden producten ligt bij de vervoerder. De ontvanger dient direct bij ontvangst de goederen te controleren op fouten. Indien een product beschadigd  of niet correct is dan dient dit onverwijld gemeld te worden aan de verzender en indien mogelijk aangetekend worden op de tekenlijst van de vervoerder. U dient de producten te verzenden in de originele verpakking. De verzendkosten van een bestelling worden aan u doorberekend. Nazendingen zijn voor onze rekening, evenals garantiezendingen. Verzendingen naar ons toe komen altijd voor uw rekening. Wij raden aan om de producten aangetekend te verzenden. Bij fouten van de vervoerder wordt u dan mogelijk schadeloos gesteld.

11. Klantenservice
De klantenservice is te bereiken op info@Yoshikigoifood.nl Wij staan open voor al uw vragen, opmerkingen etc. betreffende Yoshikigoifood. Wij beantwoorden uw vragen zo snel als mogelijk is.

12. Slot bepalingen
Al het voorgaande gestelde doet niets af aan de in de wet op genomen bepalingen. Wij garanderen een goede afhandeling van uw bestelling, uw eventuele retourzending of garantieclaim. Indien u van mening bent dat wij handelen in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden dan vragen wij u ons op de hoogte te stellen van uw ongenoegen.

Voordat u een bestelling plaatst krijgt u de gelegenheid deze voorwaarden te lezen. Er wordt daarom vanuit gegaan dat u zich confirmeert aan deze voorwaarden. Wij houden het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen.
Op alle overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen partijen worden beslecht door de Kantonrechter dan wel door de Arrondissementsrechtbank te Roermond. Yoshikigoifood blijft echter bevoegd de afnemer te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.